1398/7/24 چهارشنبه
دریافت گواهی های مهارتهای هفتگانه ICDL مخصوص بازار کار
گواهی های دوره مهارتهای هفتگانه ICDL مخصوص بازار کار آماده میباشد ، جهت دریافت آن به دانشگاه پیام نور ساختمان شهید محمدزاده طبقه +1 مراجعه فرمایید .

.

تذکر1- ارائه کارت معتبر شناسایی جهت دریافت گواهینامه الزامی می باشد

تذکر2- گواهی فقط به شخص شرکت کننده در کارگاه، با ارائه کارت شناسایی معتبر اعطا میگردد

تذکر 3 - در نگهداری از گواهی دوره خود نهایت دقت را داشته باشید زیرا به هیچ عنوان امکان صدور المثنی میسر نمیباشد


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر