1398/7/24 چهارشنبه
اهداف دوره هاي آموزش عالی آزاد
دوره هاي آموزش عالی آزاد به منظور تامین اهداف زیر ارائه میشوند:

.

1 -کمک به ارتقاي سطح دانش، فرهنگ و مهارت هاي علاقه مندان در جامعه.

2 -ایجاد زمینه و بستر مناسب براي افزایش دسترسی متقاضیان به آموزش هاي مورد

نیاز.

3 -تعمیم و توسعه آموزش هاي کاربردي و تخصصی.

4 -فراهم نمودن زمینه مناسب براي بهره مندي از امکانات و توانمنـدي هـاي دانشـگاه

در حوزه آموزشی

جهت کسب اطلاعات بیشتر به 32296755 یا @otcboj  مراجعه فرمایید.

شرکت در دوره ها برای عموم، آزاد است.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر