1402/12/23 چهارشنبه
ردیف نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانلود رزومه
1 حمیدرضا طیبی نسب دکتری فقه و مبانی حقوق  دانلود رزومه
3 مرتضی قدیمی دکتری ادبیات عرب  دانلود رزومه
5 علی جهانگیری دکتری مشاوره خانواده  دانلود رزومه
6 ناز محمد اونق دکتری علوم اجتماعی  دانلود رزومه
7 علی بادامی دکتری الهیات  دانلود رزومه
9 مینا اکپرپور کارشناسی ارشد شیمی  دانلود رزومه
10 رضا ارجمندزاده دکتری زمین شناسی  دانلود رزومه
11 مجید رجبیان دکتری زیست شناسی  دانلود رزومه
12 محبوبه تاتاری دکتری ریاضی  دانلود رزومه
13 فرشته فدایی دکتری فیزیک  دانلود رزومه
14 محبت نداف دکتری زیست شناسی  دانلود رزومه
15 صدیقه جلالی دکتری زیست شناسی  دانلود رزومه
16 حسین ناهید دکتری صنایع  دانلود رزومه
19 موسی وطن دوست دکتری کشاورزی  دانلود رزومه
20 پویا آروین دکتری کشاورزی  دانلود رزومه
21 مریم نصرتی دکتری کشاورزی دانلود رزومه