اخبار و اطلاعيه هاي آموزش

آموزشی
شنبه 22 ارديبهشت 1397 موضوع منبع درس اقتصاد صنعتی- رشته اقتصاد در پاسخ به نامه شماره 402/1/29/د مورخ 3/2/97 در خصوص منبع درس اقتصاد صنعتی (کد 1221110 ) برای رشته های علوم اقتصادی (مخصوص ورودی های 95 )، علوم اقتصاد نظری (مخصوص ورودی های 86 تا 95 ) وعلوم اقتصاد نظری (مخصوص ورودی های 85 و قبل ) مقطع کارشناسی با عنایت به استعلام انجام شده از بخش محترم مدیریت، اقتصاد و حسابداری (نامه شماره 4633/105/د مورخ 8/2/97 ) و نیز عدم وجود جزوه مناسب برای این درس در مقطع کارشناسی، منبع این درس مطابق جدول وضعیت منابع درسی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96، کتاب اقتصاد صنعتی (نظریه و کاربرد ) با اصلاحات، تالیف آقای دکتر فرهاد خداداد کاشی از انتشارات سمت (چاپ سال 1391 )اعلام گردید.
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اطلاعیه ها