اخبار و اطلاعيه هاي آموزش

آموزشی
دوشنبه 23 بهمن 1396 بخشنامه جدید گروه معارف برای اخذ همزمان دروس معارف

تمامی دانشجویان ترم آخر مجازند کلیه واحدهای باقیمانده از دروس معارف را بدون تعیین سقف اخذ نمایند و حتی دانشجویانی که ترم آخر نیستند و واحدهایی از دروس معارف که مکلف بوده اند در ترمهای گذشته اخذ کنند ولی به هر دلیلی اخذ نکرده اند،می توانند در این ترم جبران و آن واحدها را اخذ کنند تا در ترم های آتی مشکلی در این خصوص بوجود نیاید.

 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اطلاعیه ها