دانش آموختگان
روند کار در اداره دانش آموختگان
انجام امور(بررسی پرونده)
بررسی پرونده:کنترل مدارک پرونده(تطبیق واحد،تغییر رشته،افزایش سنوات،مجوز شورا و...)
بررسی پرونده:کنترل سرفصل دروس،ترم ها،کدهای دروس،سقف واحد،پیش نیاز،تاریخ فارغ التحصیلی
اسکن و بارگزاری مدارک آموزشی پرونده
ثبت تسویه حساب و ثبت فارغ التحصیلی در سیستم و پرینت گزارش ها
آماده سازی پرونده
انجام امور( صدور مدرک)
دریافت پرونده ها و تایید نهایی تسویه حساب در سیستم
ثبت پرونده ها در اکسل و ارسال نامه و تحویل پرونده ها به ستاد
دریافت پرونده ها از ستاد پس از تایید آن و تایید نهایی امضاهای مسئولین در سیستم جهت صدور مدرک
صدور مدرک بر اساس اطلاعات موجود پرونده(کاردانی،دارای وام و...)
نصب تمبر و هولوگرام و مهر برجسته بر روی مدرک و مهر برجسته
ثبت سریال گواهی در سیستم و درج شماره پرونده بر روی آن
اسکن و بارگزاری مدرک درسیستم گلستان  و نرم افزار
ثبت شماره پرونده ها ی دانش آموختگان در سیستم و بر روی پرونده
بایگانی پرونده ها  و مدرک تحصیلی
ثبت و تایید اسامی درسیستم جهت بررسی همکاران ستاد و امضای مسئولین
انجام اموردانشنامه ها
دریافت دانشنامه از ستاد و کنترل آن با نامه دریافتی
ثبت دانشنامه درسیستم و درج شماره پرونده بر روی آن
اسکن و بارگزاری دانشنامه در سیستم
بایگانی دانشنامه ها
رفع اشکالات دانشنامه های عودتی از ستاد
بررسی و تایید درخواست دانشجویان جهت صدور دانشنامه های جدید
انجام امور تاییدیه های تحصیلی
دریافت تاییدیه ها از دانش آموخته و دبیرخانه و کنترل آنها
کنترل نامه های دریافتی و مدرک پیوست با پرونده و تایید آن
پرینت کارنامه کل جهت تاییدیه و تایید آن
ثبت تاییدیه ها در سیستم  و شماره پرونده بر روی آن و ارسال برای ستاد
دریافت نامه های تاییدیه ارسالی و بایگانی آن
انجام امور متفرقه
پاسخ نامه های مربوط به ریزنمرات و...
اخذ آمار و اطلاعات دانش آموختگان و ارسال به مقامت مربوطه و ممتازین
پاسخ به مشکلات دانش آموختگان در زمینه های مختلف (خصوصا تسریع در انجام امور دانش آموختگی)
تحویل کارنامه کل و مدارک دیپلم جهت دانش آموختگان متقاضی و اخذ رسید
ارسال اسامی مدارک رسیده گواهی موقت و دانشنامه در سایت دانشگاه و پیامک
همکاری  با معاونت محترم و سایر مسئولین جهت تسریع درصدور مدرک
همکاری با کلیه واحد ها جهت بخشنامه های دانش آموختگی
انجام امور مهر برجسته واحد های راز و آشخانه و گرمه و جاجرم
تحویل مدارک به دانش آموختگان
بایگانی نامه ها در پرونده
ثبت فرم  دریافت مدرک درسیستم(تلفن)
پیگیری دانشنامه های نرسیده از سازمان
انجام امور دانش آموختگان رتبه های برتر جهت سازمان سنجش

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر