دانش آموختگان
مدارک تکمیل پرونده جهت دانش آموختگی(کارشناسی ارشد) مدارک تکمیل پرونده جهت دانش آموختگی(کارشناسی ارشد 1-سه قطعه عکس جدید رنگی(پشت نویسی شده)
(تمام رخ،زمینه روشن،با کیفیت خوب،بدون عینک وکلاه،باحجاب کامل،بدون حاشیه سفید)
2-تصویرتمام صفحات شناسنامه(2سری خوانا)
3-تصویرکارت ملی جدید پشت ورو(2سری خوانا)
4-اصل مدرک کارشناسی پیوسته وتصویرآن
کسانی که مدرک کارشناسی ناپیوسته دارند لازم است اصل کاردانی به همراه تاییدیه آن را هم تحویل نمایند
5-تاییدیه کارشناسی و ریزنمرات آن
6- کارت دانشجوئی
توجه:
الف:اگردوره آموزشی پژوهشی(دارای پایان نامه)بوده اید لازم است صورتجلسه دفاع(با مهر و امضا)-برگ چکیده-برگ مقاله را تحویل نمایید
ب:اطلاعات مدرک وتاییدیه بایدعینا مطابق بامندرجات شناسنامه وکارت ملی باشد.
ج:اطلاعات دانشجو(تلفن و...) بایستی بروز شود                                                                          اداره دانش آموختگان
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر