دانشجويان ورودي 1400
1398/7/16 سه‌شنبه
تقویم آموزشی نیسمال اول /ترم پائیز 1400 -1399
تقویم آموزشی نیسمال اول /ترم پائیز 1400 -1399

.

  تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور 
  نیسمال اول  /ترم پائیز 1400 -1399  تاریخ
  رذیف موضوع شروع پایان
  1 تغییر رشته و گرایش 99/6/3 99/7/16
  2 درخواست مهمان دائم و موقت 99/6/3 99/7/8
  3 درخواست مرخصی زایمان 99/5/25 99/7/1
  4 ثبت نام و انتخاب واحد 99/6/10 99/6/23
  5 درخواست وام 99/6/10 99/6/23
  6 انتخاب واحد و ثبت نمره معرفی به استاد مقطع  (کارشناسی و ارشد) 99/6/16 99/9/12
  7 درخواست معادل سازی دانشجویان جدید الورود کلیه مقاطع 99/6/19 99/9/10
  8 درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان مشمول 99/7/14 99/8/18
  9 حذف و اضافه 99/7/8 99/7/20
  10 ارزشیابی اساتید 99/8/11 99/9/11
  11 تغییر محل آزمون کلیه مقاطع 99/8/20 99/9/11
  12 ثبت نمره میان ترم  کلیه مقاطع 99/8/6 99/10/24
  13 دریافت کارت آزمون 99/9/23 99/10/24
  14 زمان امتحانات 99/10/1 99/10/24
  15 ثبت نمرات تشریحی کارشناسی  99/10/1 99/11/23
  16 پایان مهلت تاریخ دفاع پایان نامه و رساله 99/11/8
  17 توجه:  حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سوالات و نتایج آزمون برای دروس تستی 72 ساعت بعد از آزمون و مدت آن 5 روز پس از اعلام نمره می باشد. و حداکثر زمان برای تجدیدنظر سوالات دروس تشریحی 3 الی 7 روز پس از آزمون و به نمرات آن یک هفته پس ار اعلام هر درس .
  18
  19
  20

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر