1396/11/23 دوشنبه
32296721 الی 4 و 32297085 الی 7
  شماره های مستقیم  استان می باشد و داخلی 200 نیز فکس دبیرخانه است
داخلی اداره نام داخلی اداره نام
100 نگهبانی   145 رییس اداره دانش آموختگان طاهره حصاری
101 ریاست دانشگاه حمیدرضا طیبی نسب 146 کارشناس دانش آموختگان لیلی امیری
102 مسئول دفتر ریاست احمد رضایی 147 کارشناس دانش آموختگان زهرانیستانی
103 دبیرخانه بای محمد پروین 148 کارشناس دانش آموختگان پویانمهر
104 معاونت اجرایی   149 کارشناس دانش آموختگان پروا دین پناه
105 رییس فناوری و امور رایانه مهدی رحیمی 150 رییس امور فرهنگی و فوق برنامه ابوالفضل جوبنی
106 کارشناس فناوری و امور رایانه زین العابدین مرتضوی 151 کارشناس خدمات دانشجویی زکیه عزیززاده
107 کارشناس فناوری و امور رایانه مریم اصغری 152 کارشناس امور دانشجویی سیدهاشم روحانی
108     153 کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی رضا ابراهیمی
109 مسئول کتابخانه فاطمه حمیدی 154 تربیت بدنی  
110 رییس امور اداری و پشتیبانی محمد فردوسی 155 مدیر اجرایی نهاد رحیمی
111 کارشناس امور اداری فاطمه غلامی 156 کارشناس نهاد استان  اسدی
112 کارشناس امور اداری هادی حیدری 157 معاونت نهاد شهابی
113 کارشناس آموزش های آزاد و اداری سکینه داودی 158 نهاد  
114 کارپردازی علی کاوانلویی 159 نهاد  
115     160 عضو علمی مرتضی قدیمی
116 کارشناس تربیت بدنی و انباردار مریم جهانیان 161 عضوعلمی عبدالرضا احمدی اتویی
117 حضور و غیاب فاطمه حمیدی 162 عضو علمی داود خانی
118 آبدارخانه علوم پایه علی مکرمی 163 عضو علمی حسین ناهید
119 آبدارخانه محمدزاده سیدمحمد الهی 164 عضو علمی ناز محمداونق
120 مدیر مالی سمیه شادمهری 165 عضو علمی علی جهانگیری
121 شهریه و دبیرخانه سیدمهدی صبوری 166 عضو علمی جواد اصغری راد
122 حسابدار و امین اموال آمنه شعبانی 167 عضو علمی سید مصطفی جوادی
123 عامل مالی بجنورد و کارشناس حقوق و دستمزد برزگرمحبوبه 168 عضو علمی سعید رمضانی
124 دیوان محاسبات   169 عضو علمی موسی کرمی
125 کارشناس مالی محبوبه دهقانیان 170 عضو علمی فاطمه میرزایی
126 مسئول حراست حجت اله جعفری 171 عضو علمی محبت نداف
127 کارشناس حراست علیرضا سپهر 172 عضو علمی مینا اکبر پور
128 حفاظت فیزیکی جواد کمالی 173 عضو علمی رضا ارجمندزاده
129 حفاظت it   174 عضو علمی علی بادامی
130 معاونت آموزشی و پژوهشی محبوبه تاتاری 175 عضو علمی عبدالله مفاخری
131 دفتر معاونت شریعت منش 176 عضو علمی محبوبه تاتاری
132 کارشناس مسئول امتحانات معصومه بهادری 177 عضو علمی حميدرضا طیبی نسب
133 کارشناس مسئول آموزش طیبه اسفیدانی 178 عضو علمی دهمرده
134 کارشناس آموزش طاهره رگبار 179    
135 کارشناس آموزش نسرین کلابی 180 آزمایشگاه لیلا پویانمهر
136 کارشناس آموزش سحر دلیر 181    
137 کارشناس پذیرش و ثبت نام الهام ناصری 182 رییس نظارت مجتبی برزگر
138 بایگانی حمید ثابت قدم 183 کارشناس نظارت  
139 کارشناس تحصیلات تکمیلی رویا محمدی 184 کارشناس مسئول برنامه و بودجه مسعود براتی
140 رییس اداره خدمات  آموزشی ولی الهوردی زاده 185 کارشناس مسئول عمرانی سید هادی علوی
141 کارشناس برنامه ریزی شیرین زرین کوب 186 روابط عمومی  
142 کارشناس پژوهش رویا محمدی 187    
143 کاربر ارشد   188    
144 کارشناس مسئول آموزش امین شریعت منش 189    
190    
200   فکس دانشگاه