1396/11/23 دوشنبه

تلفن های داخلی کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد(32296721 الی 2 و 32297085 الی 7)

ردیف

سمت- نام و نام خانوادگی

شماره تلفن ثابت

شماره داخلی

حوزه ریاست

1

ریاست دانشگاه  (دکتر اصغری)

32297153

212

2

دفترسرپرست مرکز()

32296755

201

3

معاونت(دکتر تاتاری)

32297150

211 

دفتر معاونت 203

4

دبیر خانه مرکز ( )

32297081

241

5 مسئول  حراست (آقای جعفری ) 32297086 218
               کارشناس حراست
214

امور اداری ومالی

6

مسئول امور اداری (آقای فردوسی )

32297081

220

7

انبار و امین اموال ()

-

221

8

کارپرداز()

 

 128

9

کارگزینی ()

-

297

10

آبدارخانه مرکز (دانشکده علوم پایه )

-

280 

11

اپراتور 

32296721-2

32297085-6

 

12

كارگروه جذب دانشجويان جديدالورود

32297087 

255 

13

عامل مالی ()                 32297176

249

249

14

انتظامات

32297429

222

15

امور شهریه دانشجویی ()

32297176

207

16

آبدارخانه ساختمان شهید محمد زاده (آقای الهی )

 

224 

اداره آموزش و امتحانات

17

رئیس اداره آموزش وامتحانات (آقای الهوردی زاده)

32297179

202

18

کارشناس برنامه ریزی و کلاسها (آقای پروین)

32296759

244

19

کارشناس برنامه ریزی و کلاسها () 32296759 244

20

کارشناس آموزش وعلوم پایه (خانم دلیر)

32297177

 240

21

کارشناس تحصیلات تکمیلی(خانم محمدی)

32297088

256

22

کارشناس امتحانات (خانم بهادری) 32297177 277

23

کارشناس آموزش و ثبت نام(خانم ناصری)

22971793

255

24

کارشناس بایگانی()

32297175

295

25

کارشناس گروه های آموزشی

32296759

 

26

کارشناس مسئول آموزش(آقای شریعت منش)

32296759

281

اداره دانش آموختگان

27

رئیس اداره دانش آموختگان(خانم حصاری)

32297093

257

28

کارشناس فارغ التحصیلان( خانم امیری) 258

29

کارشناس فارغ التحصیلان( خانم نیستانی)

298

اداره فناوری واطلاعات

30

کارشناس فناوری (آقای مرتضوی)

 

208

31

کارشناس فناوری (خانم اصغری )

 

231

32

کتابخانه- (خانم حمیدی)

210

کارشناس سایت های کامپیوتر() 226

آزمایشگاها

33

کارشناسان آزمایشگاه

32296759

239

34

کارشناس آزمایشگاه ( خانم پویان مهر )

 

234

35

آزمایشگاه  فیزیک

 

 

36

آزمایشگاه تحقیقات

 

 

37

آزمایشگاه  شیمی علوم پایه

 

 

اداره دانشجویی و فرهنگی

38

رئیس اداره دانشجویی وفرهنگی  (آقای جوینی)

32297091

204

39

کارشناس فرهنگی و فوق برنامه (خانم عزیزاده)

32297091

213

40

کارشناس اموردانشجویی ، وام و معافیت تحصیلی (آقای ابراهیمی )

32297091

278

کارشناس فرهنگی و فوق برنامه (آقای روحانی)

32297091

253

41

مدیریت سالن ورزشی (خانم جهانیان)

 

289

هیأت علمی

42

هیأت علمی ( آقای طیبی نسب)

32297195

 206

43

هیأت علمی (مدیرگروه علوم تربیتی و روانشناسی-آقای جهانگیری)

32297194

260 

44

هیأت علمی (خانم جلالی-مدیرگروه علوم پایه)

32297194

 

45

هیأت علمی (آقای مفاخری)

32297194

 

46

هیات علمی (آقای ناهید)

32297195

 216

47

هیأت علمی ( مدیر گروه علوم اجتماعی-آقای اونق)

32297194

 217

48

هیات علمی ( خانم اکبر پور)

32297195

237 

49

هیأت علمی (مدیرگروه زبان و... آقای قدیمی)

32297195

 

50

51

هیأت علمی (آقای وطن دوست)

32297195

 

52

هیأت علمی (آقای مسعودی فرد)

32297194

261 

53

هیأت علمی ( خانم تاتاری)

32297194

 262

54

هیأت علمی   (خانم فدایی)

32297194

 

55

هیأت علمی ( مدیرگروه کشاورزی -آقای آروین)

32297194

 265

56

هیأت علمی (خانم نصرتی)

 

 266

57

هیأت علمی (خانم سلطانیان)

32297194

279 

58

هیأت علمی (آقای آدینه کلات)

32297194

 

59

هیأت علمی (آقای جوادی)

32297194

 

60

هیأت علمی (آقای رمضانی)

32297091

290 

61

32297194

 

62

63

هیأت علمی  (آقای ارجمندزاده)

32297195

 

64

هیأت علمی ( خانم نداف)

32297195

294 

هیأت علمی ( آقای خانی-مدیرگروه مدیریت-اقتصاد)

32297195

               275     

65

دفتر نمایندگی نهاد رهبری

66

دفترنهاد رهبری ( )

32297083

 

67

دفتر نهاد رهبری (مسئول دفتر )

 

283

68

معاون دفتر نهاد(حاجی آقا شهابی)

32297083

 282

69

بسیج برادران

 

 

70

بسیج خواهران

 

 

71

تایپ و تکثیر