1398/7/30 سه‌شنبه

مسئولیت دانشگاه در ابتدا به عهده آقای علی باقرزاده از اعضای محترم هیات موسس بود که با رسمیت یافتن دانشگاه به آقای سید علی وقارموسوی (1370-1369)سپرده شد و بعد از ایشان افراد ذیل به ترتیب به شرح ذیل مسئولیت ریاست دانشگاه را بر عهده داشته اند :

1-مهدی کریمی (1374-1370 )

2-نورا... فیضی ریاست دانشگاه پیام نور بجنورد(1381 -1375 )

3-جعفر شهاب الملک ریاست دانشگاه پیام نور بجنورد (1385-1381 )

4-قاسم جعفری ریاست دانشگاه پیام نور استان و بجنورد (1389-1386 )

5-مجیدکبیریان ریاست دانشگاه پیام نور استان (1390-1389 )

6-حمید رضا طیبی نسب ریاست دانشگاه پیام نور استان (1393-1390 )

7-جلیل مسعودی فرد ریاست دانشگاه پیام نور استان (1397 -1393 )

8-غلام رضا ابراهیمی مقدم ریاست دانشگاه پیام نور بجنورد(1393 -1390 )

9- علی بادامی ریاست دانشگاه پیام نور بجنورد(1395-1393)

10- مریم نصرتی ریاست دانشگاه پیام نور بجنورد(1397 تا 1395 )

11- نورالله فیضیریاست دانشگاه پیام نور استان و بجنورد(1401 تا 1397)
12- جواد اصغری ریاست دانشگاه پیام نور استان و بجنورد(1401 تا کنون)