آموزشی
دانشجویان ترم آخر که حداکثر 4 عنوان از دروس معارف آنها باقیمانده است

قابل توجه دانشجویان محترم

حسب مساعدت گروه معارف ،دانشجویان ترم آخر که حداکثر 4 عنوان از دروس معارف آنها باقیمانده است ،می توانند دروس مذکور را در نیمسال دوم 98-97اخذ و بگذرانند.دانشجویانی که ترم ماقبل اخر می باشندمی توانند حداکثر 2 عنوان از دروس معارف را در نیمسال جاری اخذ نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر