آموزشی
تمدید زمان انتخاب واحد و درخواست مهمان

زمان ثبت نام و انتخاب واحد از تاريخ 97/11/17 الي 97/11/23 در سامانه گلستان تمديد شد.

شايان ذكر است مهلت ثبت و درخواست مهماني نيمسال جاري مجددا از تاريخ 97/11/23 الي 97/12/02 فعال مي گردد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر