آموزشی
قابل توجه دانشجویان ترم آخر که با دو عنوان یا بیشتر از دروس عمومی گروه معارف فارغ التحصیل می گردند

قابل توجه دانشجویان ترم آخر که با دو عنوان یا بیشتر از دروس عمومی گروه معارف فارغ التحصیل می گردند.

با توجه به بخشنامه شماره 97/1/7857 مورخه 23/7/1397 امکان انتخاب همزمان دروس معارف فراهم گردیده است.

لطفا جهت اخذ مجوز تا تاریخ(15/8/1397) به اداره آموزش مراجعه نمائید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر