جلسه آموزشی
جلسه آموزشی کار با سامانه آموزشی الکترونیکیLMS روز دوشنبه 16مهر ماه دردانشگاه پیام نور بجنورد برگزار گردید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر