[جلسه مدیر گروه ها
جلسه سرپرست دانشگاه پیام نور بجنورد با مدیران گروه وکارشناسان آمورزش

هماهنگی مدیران گروه وکارشناسان آموزش ومسئول آموزش وسرپرست مرکز بجنورد در خصوص برنامه ریزی آموزش وشروع کلاسهای ترم

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر