پنجشنبه 9 آذر 1391 راه اندازي صفحه اخبار آموزشي مركز بجنورد و اطلاعيه هاي جديد

قابل توجه كليه دانشجويان محترم :

جهت آشنايي با بخشنامه هاي جديد و اخبار آموزشي به آدرس ذيل مراجعه نموده 

http://www.pnu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=7a9ba37e-c10d-419f-b166-1c827be9016b


يا از مراحل ذيل اقدام نماييد


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر