:.
1398/7/16 سه‌شنبه

كاركنان اداره خدمات آموزشي مركز بجنورد 

مسئول آموزش : آقای عبدل آبادی   داخلی :202

شماره تلفن دانشگاه 32296721-058

آموزش علوم انسانی

آموزش علوم پایه

کارشناسان

کارشناسان

ولی الهوردی زاده(کارشناس آموزش و ثبت نام)

داخلی :    253 

خانم براتی(کارشناس آموزش و ثبت نام)

داخلی :  256  

خانم دلیر(کارشناس آموزش و ثبت نام)

                داخلی :   240

خانم رشیدمقدم(کارشناس آموزش و ثبت نام)داخلی :   255

    زبان و ادبیات انگلیسی-علوم اجتماعی (کلیه گرایش)-تاریخ-زبان و ادبیات عرب-علوم سیاسی-مهندسی کشاورزی (کلیه گرایش) – مهندسی معماری-مهندسی شهرسازی-حقوق

  علوم تربیتی (کلیه گرایش ها) – راهنمایی و مشاوره – زبان و ادبیات فارسی – تربیت بدنی و علوم ورزشی – جامعه شناسی –مهندسی صنایع-مهندسی مکانیک-مهندسی شیمی-مهندسی برق-مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات-حسابداری

 

 

مدیریت (بازرگانی، دولتی، جهانگردی و صنعتی)- جغرافیا (کلیه گرایش) – روانشناسی (کلیه گرایش) – الهیات (کلیه گرایش) - اقتصاد

 

ریاضی، فیزیک،  شیمی ، زمین شناسی، زیست شناسی ،آمار، مدیریت اجرایی و پروژه مهندسی عمران 

  

 مدیریت امور کلاس ها و برنامه ریزی:                   

          

مدیریت امور کلاس ها و برنامه ریزی:       آقای حیدری                 داخلی : 244  

کارشناس مسئول برنامه ریزی:              آقای شریعت منش        داخلی : 281                             

مسئول بایگانی : آقای                              داخلی : 295

مسئول امتحانات : خانم رشید مقدم                    داخلی :   255

خانم پویان مهرکارشناس آزمایشگاه:(شیمی)داخلی:    234-235 .

کارشناس آزمایشگاه (زمین-جغرافیا-فیزیک):آقای براتی داخلی : 239