:.
1398/7/16 سه‌شنبه

كاركنان اداره خدمات آموزشي مركز بجنورد 

مسئول آموزش : آقای الهوردی زاده   داخلی :140

شماره تلفن دانشگاه 32296721-058 الی 2

آموزش علوم انسانی

آموزش علوم پایه

کارشناسان

کارشناسان

خانم کلابی(کارشناس آموزش و ثبت نام)

داخلی :    135 

خانم بهادری(کارشناس آموزش و ثبت نام)

داخلی :  132

خانم دلیر(کارشناس آموزش و ثبت نام)

                داخلی :   136

 

 

  

 مدیریت امور کلاس ها و برنامه ریزی:                   

          

مدیریت امور کلاس ها و برنامه ریزی:      خانم زرین کوب                 داخلی : 141

کارشناس مسئول برنامه ریزی:              آقای شریعت منش        داخلی : 144                              

مسئول بایگانی : آقای  ثابت قدم                            داخلی : 138

مسئول امتحانات : خانم بهادری                   داخلی :   132

خانم پویان مهرکارشناس آزمایشگاه:(شیمی)داخلی:   180 .

خانم ناصری کارشناس پذیرش و ثبت نام داخلی:   137.   خانم محمدی کارشناس تحصیلات تکمیلی داخلی 139