اخبار و اطلاعیه های جدید دانش آموختگان :

کلیه دروس مردودی در زمان فراغت از تحصیل کد3 و بدون تاثیر در میانکین کل محاسبه می شود

بيشتر