امتحانات
جابجایی امتحانات روز پنج شنبه مورخ 96/10/7 در سیستم گلستان به روز دوشنبه مورخ 96/10/25 به استحضار می رساند با توجه به برگزاری آزمون نوبت هجدهم کارشناسی ارشد فراگیر در روز جمعه مورخ 96/10/8، کلیه امتحانات روز پنج شنبه مورخ 96/10/7 در سیستم گلستان به روز دوشنبه مورخ 96/10/25  منتقل گردید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر