کرسی 3
جلسه ویدیو کنفرانس کرسی های آزاد اندیشی مسئولین وکارشناسان فرهنگی ودانشجویان فعال با سازمان مرکزی

به گزارش امور فرهنگی دانشگاه پیام نور بجنورد جلسه کرسی های آزاداندیشی روز یک شنبه مورخه26/9/96درستاد (ساختمان استان)برگزار شد. دراین جلسه که کارشناسان امور فرهنگی ودانشجویان فعال حضورداشتند. ابتدا شروع جلسه  قراعت قرآن کریم از مرکز اصفهان بخش شدسپس جناب آقای دکتر ملکی ازاساتید وزارت علوم در خصوص چگونگی برگزاری کرسی های آزاد اندیشی به شرح ذیل توضیحاتی بیان داشتند.

آزاد اندیشی دارای یک مبناعی است که برآن تاکید شده وصحبتهای مقام معظم رهبری درموقیتهای متعدد راجع ضرورت واهمیت آزاد اندیشی سخن فرموده اند که اگربخواهیم در ضمینه کسترش توسعه آزاد اندیشی واقعی فرهنگ واندیشه حقیقا کار بکنیم احتیاج داریم که بتوانیم در درجه اول. میدان دادن به دانشجویان برای اظهار نظر به آزادانه است وما نباید بیم ناک باشیم. درنقش جامعه علمی کشور ارگان یکی از اسناد بالا دستی کشور به مسئله آزاد اندیشی یک مسئله کاملا ریشه دارودارای مبانی وبنیانهای قویست ومسئله ای نیست که فرض بفرماییم که پشتوانه معرفتی اسنادی لازم رانداشته باشد چشم اندازی که در مسئله آزاد اندیشی ترسیم شده که دانشگاهیان دولتی وکلیه دانشگاههای کشور به آن چشم اندازبرسند نهادینه سازی کرسی های آزاداندیشی وتاثیر گزاری مخصوص آن درارتقاء سطح علمی وفرهنگی دانشگاههاست از چشم انداز که بگذ ریم کرسی ها اهدایی را دنبال می کنند که 5هدف عمده اشاره شده است

1)تقییر فضای هیجانی ورادیکالی دانشگاه به سمت فضای عقلانی وفکری

2)ایجاد تحرک فکری وتقویت بهتر دانشجویان وافزایش سطح مطالعه

3)ایجاد هم گرایی وتضارب آراء  میان اندیشه های متفاوت وهمدلی هر چه بهتر دانشجویان

4)کمک به گفتمان سازی وتصمیم سازی برمحور مسائل اساسی کشور

5)ایجاد جریان شناور فکری .پیشرفت علمی وفرهنگی دانشگاهها

کرسی های آزاد اندیشی  ابعاد وعناصرمتعددی داره وبسیاری از حوزه ها مربوط می شوداگر آزاداندیشی به صورت یک جریان قوی ونیرومندی در دانشگاه ها تبدیل شود وبا کیفیت قابل قبول در دانشگاه ها برگزار شود طبعی است که در ضمینه این اهداف مبارکی که درکرسی های آزاد اندیشی پیش بینی شده به آنها خواهیم رسید. اما اگرسوال شودضرورت کرسی های آزاد اندیشی چیست . وچراآنقد ما تاکید می شود و در هر ساله سعی میکنیم یک برنامه ریزی خوبی داشته باشیم به نظرمی رسد که 7ضرورت یا 7فایده اشاره کرد.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر