تجمع1
تجمع اعتراض آمیزدانشجویان و مسئولین دانشگاه پیام نور بجنورد

تجمع اعتراض آمیزدانشجویان و مسئولین دانشگاه پیام نور بجنورد با شعارهای مرگ بر آمریکا و اسرائیل پس از نماز ظهر و عصر مقابل ساختمان علوم انسانی در پاسخ به اظهارات ترامپ و مواضع آمریکادر قبال ایران و سپاه پاسداران در مورخه 23/7/96 برگزار گردید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر