كوچك يا بزرگ كردن بخش :.ریاست دانشگاه

معرفی ریاست مرکز

 

نام ونام خانوادگی: نورالله فیضی

شماره شناسنامه:579

نام پدر:علیجان

تاریخ تولد:1/11/1344 

محل تولد:بجنورد

وضعیت نظام وظیفه:کارت پایان خدمت

وضعیت تاهل:متاهل

تعداد فرزند:2

دین و مذهب:شیعه

کد ملی : 0681727268

دیپلم:تجربی

Email: noor_fiz2003@yahoo.com

کارشناسی:شیمی از دانشگاه بیرجند

کارشناسی ارشد:شیمی معدنی از دانشگاه فردوسی مشهد

University of Pune, India دکتری: شیمی معدنی (بیوشیمی معدنی) از 

سمت: عضو هیات علمی رسمی قطعی پایه 22 دانشگاه پیام نورمرکز مشهد

سوابق آموزشی واجرایی :

شروع بکار به عنوان عضو هیات علمی مرکز مشهد سال 1370

سرپرستی دانشگاه پیام نورمرکز بجنورد 1375 الی 1383

مدیر گروه رشته شیمی (کارشناسی ارشد و دکتری مرکز مشهد) از 1389 تاکنون

رئیس هیات مدیره شرکت دانش بنیان دنا پارس آژند

تدریس دروس شیمی معدنی کارشناسی به مدت 27 سال و ارشد و دکتری شیمی معدنی قریب به 8 سال

استاد راهنمای 4 دانشجوی دکتری و بیش از 14 دانشجوی کارشناسی ارشد

شرکت و ارائه مقاله در بیش از 10 کنفرانس بین المللی و 20 کنفرانس داخلی

چاپ بیش از 15 مقاله ISI